ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

แบบฝึกหัดที่ 2 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สังคม ป.6 แบบฝึกหัดที่ 2
เรื่อง ชาวพุทธที่ดี
จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ในการประเคนของแด่พระสงฆ์นักเรียนมีวิธีการอย่างไร
     ตอบ

2. นักเรียนคิดว่าสิ่งของใดเหมาะนำมาถวายแด่พระสงห์
     ตอบ

3. หลักในการฟังธรรมเป็นอย่างไร
     ตอบ

4. จงเล่าประสบการณ์ฟังธรรมของนักเีรียนมาพอสังเขป
    ตอบ

5. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีอย่างไร
    ตอบเฉลย แบบฝึกหัดที่ 1 ชาวพุทธตัวอย่าง


แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาอย่างไร
    ตอบ  พ่อขุนรามคำแหงได้นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาเผยแผ่ยังสุโขทัย

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างไร
    ตอบ  ท่านประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่า "ลายสือไทย" เมื่อ พ.ศ.1826

3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีคุณธรรมเด่นในด้านใด
    ตอบ  เป็นผู้ใฝ่รู้ใผ่เรียน

4. เพราะเหตุใดองค์การยูเนสโก จึงยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นบุคคลสำคัญระด้ับโลก
    ตอบ ท่านมีความสามารถในการเขียนคำประพันธ์ทางพระพุทธศาสนา

5. ทำไมเราจึงต้องศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่าง
    ตอบ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิต

แก้ข้อผิดให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

ข้อสอบครั้งที่ 1 ประวัติศาสตร์ : การสถาปนารัตนโกสินทร์ (พร้อมเฉลย)

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จงทำเครื่องหมายหน้าข้อให้ถูกต้อง


1.  ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด
     ก.  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช            
     ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช             
     ค.  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
     ง.   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

2.  บุคคลใดที่ทำให้การจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลง

     ก.  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
     ข.  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
     ค.  เจ้าพระยามหาสุรสิงหนาท
     ง.  พระยาพิชัย                                                          

3.  ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี
     ไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
      ก.  ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่กว้าง
      ข.  กรุงธนบุรีมีความคับแคบ
      ค.  เป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึกได้
      ง.  ฝั่งตะวันออกมีความงดงามมาก

4.  เพราะเหตุใด รัชกาลที่ 1 จึงทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีคับแคบ
     ไม่สามารถขยายออกไปได้อีก
      ก.  มีน้ำเซาะตลิ่งพัง             ข.  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
      ค.  มีวัดขนาบสองด้าน          ง.  มีแม่น้ำไหลผ่าน

5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการเลือกกรุงเทพเป็นราชธานี
    ก.  พระราชวังเดิมคับแคบ
    ข.  ทำเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์
    ค.  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอกแตก
    ง.  เป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันข้าศึก

6.   ข้อใดไม่ใช่ชนชั้นปกครอง
       ก.  สามัญชน                    ข.   ขุนนาง
       ค.  เชื้อพระวงศ์                  ง.  พระมหากษัตริย์

7.   การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นการ
      ปกครองแบบใด
   ก.      แบบประชาธิปไตย
  ข.       แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  ค.       แบบประธานาธิบดี
      ง.  แบบเผด็จการทหาร

ชาวพุทธตัวอย่าง : ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาวพุทธตัวอย่าง : ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง (เฉลย)

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๔
_________________________________

แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาอย่างไร
    ตอบ  พ่อขุนรามคำแหงได้นำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาเผยแผ่ยังสุโขทัย

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างไร
    ตอบ  ท่านประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกว่า "ลายสือไทย" เมื่อ พ.ศ.1826

3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีคุณธรรมเด่นในด้านใด
    ตอบ  เป็นผู้ใฝ่รู้ใผ่เรียน

4. เพราะเหตุใดองค์การยูเนสโก จึงยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นบุคคลสำคัญระด้ับโลก
    ตอบ ท่านมีความสามารถในการเขียนคำประพันธ์ทางพระพุทธศาสนา

5. ทำไมเราจึงต้องศึกษาประวัติของชาวพุทธตัวอย่าง
    ตอบ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิต

__________________________________________________________________

ข้อสอบประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


               ข้อสอบ ครั้งที่ 1    วิชาประวัติศาสตร์   ชั้น  ป.6  เรื่อง   พัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์

1.   ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยของกษัตริย์
      พระองค์ใด
        ก.  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช            
        ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช             
        ค.  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
        ง.   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
2.   การปกครองแบบจตุสดมภ์ ส่วนใดที่มีหน้าที่ 
      ดูแลเรื่องรายได้ของรัฐ
ก.  กรมเวียง                ข.  กรมวัง
ค.  กรมคลัง                ง.  กรมนา 


3.  ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยา
         ก.  ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่กว้าง
         ข.  กรุงธนบุรีมีความคับแคบ
         ค.  เป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึกได้
         ง.  ฝั่งตะวันออกมีความงดงามมาก
4.  ข้อใด ผิด
         ก.  กรมเวียง - เทศบาล
         ข.  กรมวัง - ธรรมาธิกรณ์
         ค.  กรมคลัง - โกษาธิบดี
         ง.  กรมนา - เกษตราธิการ
5. หัวเมืองประเทศราชต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้พระนครทุกๆ กี่ปี
     ก.  ปี                           ข.  ปี
     ค.  ปี                           ง.  ปี
ข้อสอบก่อนเรียน สังคมศึกษา


แบบทดสอบก่อนเรียน วิชา สังคมศึกษาฯ  ชั้น  ป.6  หน่วย พระพุทธศาสนา


คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคำตอบ
1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็น
   ศาสนาประจำชาติไทย

   ก.  เป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย       
   ข.  มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
   ค.  เป็นศาสนาที่คนไทยทุกคนต้องนับถือ
   ง.  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงนับถือ
2. พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยหลาย
   ประการยกเว้นข้อใด
   ก.  เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
   ข.  เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ทำความชั่ว
   ค.  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองชีวิต
   ง.  เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะ
3. วันสำคัญใดมีความเกี่ยวข้องกับการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้า
   ก.  มาฆบูชา
   ข.  วิสาขบูชา
   ค.  อัฏฐมีบูชา
   ง.   อาสาฬหบูชา
4.  สังเวชนียสถานใดคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
    ก.  ลุมพินีวัน
    ข.  เจดีย์พุทธคยา
    ค.  ธัมเมกขสถูป ณ สารนาถ
    ง.  สถูปและวิหาร ณ กุสินารา
5. สกล มีเพื่อนเป็นคนโมโหง่ายจึงอยากยกตัวอย่าง
   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นข้อเตือนใจ
   แก่เพื่อน สกลควรยกตัวอย่างหลักธรรมใด

   ก.  คารวะ 6              ข.  เบญจศีล
   ค.  อบายมุข 6           ง.   อกุศลมูล 3
6.   “เป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ฟังธรรม
     รักษาศีลให้บริสุทธิ์เดือนละ 4 ครั้ง” จากข้อความดังกล่าวหมายถึงวันสำคัญใด
      ก.  วันมาฆบูชา
      ข.  วันวิสาขบูชา
      ค.  วันอัฎฐมีบูชา
      ง.   วันธรรมสวนะ
7. ลูกโป่งเชื่อว่าใครทำอย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้น
   ความเชื่อของลูกโป่งสอดคล้องกับหลักธรรมใด

    ก.  โอวาท 3                 ข.  ศรัทธา 4   
    ค.  กุศลมูล 3                  ง.   เบญจศีล
8. ในวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไร
   ก.  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า
   ข.  ทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
   ค.  แห่เทียนตอนเช้า  เวียนเทียนตอนเย็น
   ง.   นำเถ้ากระดูกบรรพบุรุษไปบำเพ็ญกุศล
9. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา
   ควรปฏิบัติอย่างไร
   ก.   เดินเวียนซ้ายรอบโบสถ์ 3 รอบ
   ข.   เดินเวียนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ
   ค.  เดินเวียนซ้ายรอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ
   ง.  เดินเวียนขวารอบศาลาการเปรียญ 3 รอบ
10. การประกอบศาสนพิธีใดต้องกระทำในช่วงเวลา
     ที่กำหนด
    ก.  ทอดกฐิน
    ข.  ทอดผ้าป่า
    ค.   ถวายสังฆทาน
    ง.   สวดมนต์ไหว้พระ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


1. พระราชประวัติ
                    พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และเป็นพระอนุชาของพ่อขุนบานเมือง มีพระนามเดิมว่า พระราม ขณะที่มีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ได้ไปช่วยพระราชบิดาในการรบ สามารถชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด จึงได้รับพระราชทานนามว่า พระรามคำแหง ต่อมาสมัยพ่อขุนบานเมืองได้ทรงช่วยทำสงครามขยายอาณาเขต

สังคมศึกษา ป.6