ค้นหา

กำลังโหลด...

ติดตามทางอีเมล์

 

ข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ป.6 ชุด1

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

 
สังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบภูมิศาสตร์ ป.6 ชุด 1

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

 
สังคมศึกษา ป.6

รูปแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นมีรูปแบบที่หลากหลาย จะยกตัวอย่างดังนี้นะครับ

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถนัดมาขาย โดยรัฐช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ

2. กลุ่มออมทรัพย์ คือ การที่คนในชุมชนรู้จักประหยัด ออมเงิน และนำมาตั้งเป็นกองทุนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกันและกันในด้านเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในยามเดือนร้อนที่จำเป็นโดยการบริหารของสมาชิก และแบ่งปันช่วยเหลือกันในชุมชน

3. กลุ่มแม่บ้าน เป็นการรวมกลุ่มเพื่่อการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยนำความรู้ที่ตนเองมีมาใช้แปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณค่า เพิ่มราคา และเป็นสินค้าออกจำหน่าย จนเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านและท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การทำขนม การจัดทำเครื่องใช้ต่างๆ

สังคมศึกษา ป.6