ค้นหา

กำลังโหลด...

ติดตามทางอีเมล์

 

แบบทดสอบ ศาสนิกชนที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. พิธีศีลกำลังของศาสนาคริสต์คล้ายกับพิธีใดของพระพุทธศาสนา


ก. พิธีบรรพชา
ข. พิธีทอดกฐิน
ค. พิธีเข้าพรรษา
ง. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2. ผู้ที่จะเข้าสังคมสิข ต้องผ่านพิธีใด


ก. พิธีสังคัต
ข. พิธีปาหุล
ค. พิธีสังสการ
ง. พิธีศีลกำลัง

3. การบวงสรวง เป็นพิธีกรรมของศาสนาใด


ก. ศาสนาพราหมณ์
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาคริสต์
ง. ศาสนาสิข

4. ผู้หญิงไม่ควรเข้าไปที่ใดตามลำพัง


ก. กุฏิ
ข. โบสถ์
ค. วิหาร
ง. บริเวณหน้าวัด

5. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน


ก. แมนใส่เสื้อยืดไปวัด
ข. บอยใส่เสื้อสวยไปวัด
ค. แนนใส่รองเท้าแตะไปวัด
ง. หญิงใส่ผ้าถุงยาวเลยเข่าไปวัด

6. ขณะนั่งฟังพระธรรมเทศนาควรปฏิบัติตนอย่างไร


คุยกันเบาๆ เกี่ยวกับหัวข้อธรรม
คิดถึงคนที่อยู่ที่บ้าน
นั่งฟังอย่างเงียบๆ
ลุกขึ้นเดินไปมา

7. การถวายของแก่พระสงฆ์ ผู้หญิงควรปฏิบัติอย่างไร


ก. ฝากผู้ชายส่งให้
ข. ส่งถึงมือพระสงฆ์
ค. วางตรงหน้าพระสงฆ์
ง. วางบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดรับไว้

8. การฟังธรรมจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อปฏิบัติตามข้อใด


ก. ฟังแล้วนำไปปฏิบัติ
ข. ฟังแล้วคิดตาม
ค. ฟังอย่างตั้งใจ
ง. ฟังแล้วจดจำ

9. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี


ก. วางแผนไปเที่ยวเมื่อมีเวลาว่าง
ข. ให้เพื่อนลอกการบ้านเสมอ
ค. สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
ง. ไปคุยกับพระสงฆ์จนดึก

10. ข้อใดเป็นกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธพึงกระทำมากที่สุด


ก. ช่วยพัฒนาวัด
ข. ละเว้นจากอบายมุข
ค. ปล่อยนก ปล่อยปลา
ง. ถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:ข่าวสารและเหตุการณ์

แหล่งข่าวและเหตุการณ์มีที่มาจากหลายทาง ล้วนแต่มีประโยชน์ ซึ่งเราควรรู้จักติดตามและรับข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์จากสื่อต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ใบงานที่ 1
เรื่อง ข่าวและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
คำชี้แจง    ให้นักเรียนแต่ละคนหาข่าวที่สนใจมาคนละ 1 ข่าว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูล


                                      ที่มา                                                           

1.      แหล่งข้อมูล


2.      ใจความสำคัญของข่าว


3.      ข้อเท็จจริงของข่าวที่น่าเชื่อถือ


4.      สอดคล้องกับหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร


5.      ประโยชน์ที่ได้รับจากข่าว

ข้อสอบ วิธีการทางประวัติศาสาตร์ ป.6

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

1. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้น


ตำนาน
โบราณสถาน
ภาพถ่าย
โบราณวัตถุ

2. หลักฐานชั้นรองทางประวัติศาสตร์ คือข้อใด


ภาพถ่าย
อนุสาวรีย์
ปราสาทหิน
เครื่องทองโบราณ

3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์


การกำหนดหัวข้อ
การรวบรวมข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล
การสร้างหลักฐานเอง

4. ใครอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการหาความรู้ทางประวัติศาสตร์


กุลนำเสนอข้อมูล
ลิงค้นคว้าในห้องสมุด
มะลิตีความหลักฐาน
พิกุลวิเคราะห์ข้อความในจารึก

5. ข้อใดไม่ใช่แหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์


ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์
วัดสมัยสุโขทัย
ห้างสรรพสินค้า

6. วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใดที่ช่วยให้ผู้ศึกษาใช้หลักฐานที่ถูกต้อง


กำหนดหัวข้อ
รวบรวมหลักฐาน
ตรวจสอบหลักฐาน
เรียบเรียงและนำเสนอ

7. พงศาวดารเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องใด


พระมหากษัตริย์
สามัญชน
พระสงฆ์
ชาวนา

8. “เรื่อง พระยากง พระยาพาน” เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทใด


จารึก
จดหมายเหตุ
พงศาวดาร
ตำนาน

9. โบราณสถานในภาคเหนือ คือข้อใด


พระธาตุพนม
พระปฐมเจดีย์
พระธาตุหริภุญชัย
พระบรมธาตุไชยา

10. ใครไม่อยู่ในขั้นตอนของการสืบค้นหลักฐาน


พิกุลอ่านจารึก
มะลิใช้แบบสอบถาม
ซ่อนกลิ่นสัมภาษณ์ชาวบ้าน
ตันหยงเลือกหัวข้อการศึกษา

ผลคะแนน =