ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

แจกพระบรมสารีกธาตุ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ข่าวการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าได้แพร่ไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็ว กษัตริย์ผู้ครองเมืองต่างๆ ๗ เมือง ซึ่งได้แก่
                ๑. พระเจ้าอชาตศัตรู เมืองราชคฤห์
                ๒. พระเจ้าลิจฉวี เมืองไพศาลี
                ๓. พระเจ้ามหานามะ เมืองกบิลพัสดุ์
                ๔. พระเจ้าถูลิยราช เมืองอัลลกัปปะ
                ๕. พระเจ้าโกลิยราช เมืองรามคาม
                ๖. พระเจ้ามัลลราช เมืองปาวา
                ๗. มหาพราหมณ์ เมืองเวฏฐทีปกะ

สังคมศึกษา ป.6

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ป.6

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พละ ๔


หมายถึง ธรรมที่เป็นกำลังทางจิตใจ ข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตด้วยความมั่นใจ มี ๔ ประการ
๑. ปัญญาพละ คือ กำลังปัญญาที่เกิดจากความรู้และความฉลาดซึ่งได้จากการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งการฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญ

๒. วิริยพละ คือ กำลังความเพียร ที่มีการกระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่เบื่อหน่าย และไม่ท้อถอย

๓. อนวัชชพละ คือ กำลังของการทำงานไม่มีโทษ ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ผิดประเพณี และศีลธรรม

๔. สังคพละ คือ กำลังการสงเคราะห์ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งจะทำให้เกิดความรักใคร่ นับถือ ร่วมแรงร่วมใจกัน

หากหลักธรรมนี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีพลัง กระทำสิ่งใดย่อมได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และส่ิงนั้นก็จะสำเร็จด้วยดี

สังคมศึกษา ป.6


สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


เมืองหลวง คือ เนปิดอร์

ความเป็นมา

            พม่า เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรพยูหรือศรีเกษตร ทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกาม ทางใตัของอาณาจักรมอญ ซึ่งเคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าอโนรธาหรืออนิรุทธ์ ได้ทำสงครามขยายอาณาจักร และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ

            พม่าได้ทำสงครามกับอังกฤษหลายต่อหลายครั้งจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ และได้รับเอกราชในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากได้รับเอกราชพม่าก็มีปัญหาทางการเมืองมาตลอด เนื่องจากพม่าอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่ามาเป็นเวลานานกว่า ๕๐ ปี มีการเรียกร้องประชาธิปไตยหลายครั้ง ครั้งสำคัญคือในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ การละเมิดสิทธิมนุษยชน จนทำให้นักศึกษารวมตัวกันประท้วง รัฐบาลจึงต้องปราบรามอย่างรุนแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

           การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลทหารพม่า ผู้นำคือ นางอองซาน ซูจี ซึ่งเคยชนะการเลือกตั้งใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ แต่รัฐบาลทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และได้สั่งกักบริเวณนางซูจี ซึ่งปัจจุบันได้รับการปล่อยตัว

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประชาชนพม่าได้เดินขบวนประท้วงรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลก็ได้ใช้วิธีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ทำให้นานาชาติไม่ยอมรับ เกิดการคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตก รัฐบาลพม่าจึงปิดประเทศไม่ติดต่อกับตะวันตก โดยเฉพาะอเมริกา แต่ติดต่อกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ ป.6