ค้นหา

กำลังโหลด...

ติดตามทางอีเมล์

 

รูปแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รูปแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นมีรูปแบบที่หลากหลาย จะยกตัวอย่างดังนี้นะครับ

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างอาชีพ ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถนัดมาขาย โดยรัฐช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ

2. กลุ่มออมทรัพย์ คือ การที่คนในชุมชนรู้จักประหยัด ออมเงิน และนำมาตั้งเป็นกองทุนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกันและกันในด้านเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในยามเดือนร้อนที่จำเป็นโดยการบริหารของสมาชิก และแบ่งปันช่วยเหลือกันในชุมชน

3. กลุ่มแม่บ้าน เป็นการรวมกลุ่มเพื่่อการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยนำความรู้ที่ตนเองมีมาใช้แปรรูปทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีคุณค่า เพิ่มราคา และเป็นสินค้าออกจำหน่าย จนเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านและท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การทำขนม การจัดทำเครื่องใช้ต่างๆ

สังคมศึกษา ป.6

แบบทดสอบ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ป.6

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 
 สังคมศึกษา ป.6

ประวัติพุทธสาวก : พระราธเถระ

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระราธเถระ
ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย เพราะท่านไม่เคยโกรธเคืองพระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่สั่งสอนท่านมา ทั้งยังปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีข้อขัดแย้งแม้แต่น้อย

ประวัติ

พระราธเถระมีนามเดิมว่า ราธะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ อยู่ที่กรุงราชคฤห์ เป็นเศรษฐีที่มีอันจะกิน มีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่ก็เกิดทุกข์ยากในยามชรา เพราะว่าลูกๆ ได้ทอดทิ้งท่าน ทำให้ท่านกลายเป็นคนยากจน จนต้องไปขออาศัยอยู่กับพระภิกษุที่ เวฬุวันมหาวิหาร

เมื่อท่านได้อาศัยอยู่กับพระนานๆเข้า ก็มองเห็นว่าชีวิตของพระภิกษุนั้นเรียบง่าย ทำให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงขอบวชเป็นพระภิกษุ แต่ก็ไม่มีผุ้ใดที่ยอมบวชให้ท่าน  จึงทำให้ท่านเสียใจมาก ไม่เป็นอันจะกินอันจะนอน  หน้าตาก็ซูบซีดเพราะขาดอาหาร  พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นจึ่งได้ตรัสถามและได้ความว่า ท่านต้องการจะอุปสมบทแต่ไม่มีพระรูปใดอุปสมบทให้

พระพุทธเจ้าจึงได้เรียกประชุมสงฆ์และถามว่า เคยมีผู้ใดได้รับการอุปการะจากพราหมณ์ราธะผู้นี้บ้าง พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วย ยอมรับว่าเคยรับบิณฑบาต 1 ทัพพี  ดังนั้นพระพุุทธเจ้าจึงให้พระสารีบุตรอุปสมบทพระราธะ ด้วยวิธี ญัตติจตุถกรรมอุปสัมปทา คือ วิธีที่พระสงฆ์เป็นใหญ่ มีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก และพระราธะเป็นพระภิกษุรูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีแบบนี้  จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกเลิกวิธีการบวชแบบ ไตรสรณคมน์ที่มีมาแต่เดิม

หลังจากอุปสมบทแล้ว วันหนึ่งพระราธะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ตรัสสอนธรรมที่จะนำไปสู่หนทางพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า "มาร คือ รูป เวทนา สัญญาณ สังขาร และวิญญาณ เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ ดังนั้นเธอจึงต้องละสิ่งต่างๆเหล่านี้เสีย"

พระราธะได้นำโอวาทของพระพุทธเจ้าไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ติดตามพระสารีบุตร ไม่นานก็ได้บรรลุอรหันต์ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย

น้องๆคิดว่า คุณธรรมของพระราธะที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างมีอะไรบ้างจ๊ะ
พรุ่งนี้เฉลย

สังคมศึกษา ป.6