ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

แนวข้อสอบสังคมศึกษา ตอน1

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554


จงทำอย่างตั้งใจและให้ถูกต้อง 

1.    ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการนับถือศาสนา               5.    การฝึกสมาธิไม่ได้มุ่งประโยชน์ในข้อใด
        ก.    เพื่อให้ชีวิตมีความสุข                                                     ก.    ทำให้คนยกย่อง
        ข.    เพื่อให้สังคมสงบสุข                                                      ข.    มีความจำแม่นยำ
        ค.    เพื่อให้มีฐานะร่ำรวยขึ้น                                                ค.    นอนหลับสนิทไม่ฝันร้าย
        ง.    เพื่อให้จิตใจมีเมตตา                                                       ง.    ทำให้จิตใจสบายหายเครียด


2.    หลักธรรมข้อใดเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เรา                 6.    พิธีกรรมของศาสนาคริสต์ที่กระทำเพื่อ
        ได้พัฒนาตนเอง และลดความเห็นแก่ตัว                           ยืนยันถึงการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์
        ก.    การบริจาค                                                                         คือพิธีกรรมใด
        ข.    ความอดทน                                                                      ก.    พิธีศีลจุ่ม               ข.  พิธีศีลกำลัง               
        ค.    ความซื่อสัตย์                                                                    ค.    พิธีศีลแก้บาป       ง.   พิธีศีลบวช
        ง.    การบำเพ็ญประโยชน์                                             7.    ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ด้านการพัฒนา
3.    หลักธรรมในข้อใดที่ช่วยแก้ไขปัญหา                                 บุคลิกภาพจากการฝึกสมาธิ
        ความขัดแย้งในสังคมให้ถูกต้อง                                           ก.    มีความสุภาพนิ่มนวล    
        ก.    การให้อภัย                                                                        ข.    กระฉับกระเฉง ไม่เซื่องซึม
        ข.    ความสามัคคี                                                                     ค.    มีความเศร้าหมอง ไม่ร่าเริง         
        ค.    ความเมตตากรุณา                                                            ง.    มีความสงบเยือกเย็น ไม่ฉุนเฉียว
        ง.    ความยุติธรรม                                                           8.    การละหมาดตามศาสนบัญญัติของศาสนา
4.    ก่อนฝึกสมาธิไม่ควรปฏิบัติในข้อใด                                    อิสลาม ต้องกระทำอย่างไร
        ก.    แผ่เมตตาให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย                          ก.    วันละ 5 ครั้ง
        ข.    คิดทบทวนเรื่องต่างๆ ที่ผ่านมา                                    ข.    วันละ 5 เวลา
        ค.    กำหนดเวลาในการฝึกปฏิบัติ                                        ค.    เวลาละ 5 ครั้ง
        ง.    ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย                                              ง.    กี่ครั้งก็ได้ตามศรัทธา

9.    ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวินัยสงฆ์                      14.    การปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
        ก.    ทอดผ้าป่า              ข.   นั่งสมาธิ                                    เกิดผลดีต่อสิ่งใดมากที่สุด
        ค.    เวียนเทียน             ง.   ทอดกฐิน                                   ก.    จิตใจ                       ข.   ร่างกาย
10.  พิธีรับคนเข้าสู่ศาสนาสิกข์ คือพิธีกรรมใด                         ค.    อารมณ์                  ง.   สมอง
        ก.    พิธีสังคัต                                                                 15.    การทำความดีต้องมีลักษณะอย่างไร
        ข.    พิธีปาหุล                                                                           ก.    ทำแล้วคนในสังคมยอมรับ
        ค.    พิธีศีลกำลัง                                                                       ข.    ทำแล้วตนเองไม่เดือดร้อน
        ง.    พิธีอมฤตสังสการ                                                            ค.    ทำด้วยกิริยาที่ดี
11.  การจ่ายซะกาตในศาสนาอิสลาม                                          ง.    ทำด้วยเจตนาที่ดี
        เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องใด                                      16.    การปฏิบัติตามหลักธรรมใดเป็นประจำ
        ก.    การเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้า                                    จะช่วยขจัดความเห็นแก่ตัวลงได้
                ด้วยอิริยาบถต่างๆ                                                            ก.    ความเมตตา         
        ข.    การไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะ                   ข.    ความซื่อสัตย์
        ค.    การบริจาคทานแก่คนที่เหมาะสม                                ค.    ความเสียสละ      
                ตามศาสนบัญญัติ                                                            ง.    ความอดทน
        ง.    การละเว้นจากการกิน และการดื่ม                     17.    ผลของการทำความดีตามคำสอน
                สิ่งมึนเมา                                                                         ของศาสนา ข้อใดสำคัญที่สุด
12.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของศาสนา                                         ก.    มีคนยกย่อง
        ก.    ช่วยให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข                   ข.    มีคนเมตตา
        ข.    สอนให้คนมีความโลภ โกรธ หลง                              ค.    มีความสุขทางใจ
        ค.    ช่วยสร้างสรรค์วัฒนธรรม                                             ง.    ได้สิ่งตอบแทนเป็นรางวัล
        ง.    ช่วยตอบสนองความต้องการทางด้าน               18.    ข้อใดปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้อง 
                จิตใจ                                                                                   ก.    หิวข้าวแต่ไม่ยอมกิน เพราะกลัว
13.  ก่อนที่พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นมา                                      เพื่อนว่า
        ชาวอินเดียในสมัยก่อนนับถือศาสนาใด                             ข.    รวมกลุ่มแสดงพลัง โดยยกพวก
        ก.    คริสต์                                                                                         ไปชกต่อยกับโรงเรียนอื่น
        ข.    อิสลาม                                                                               ค.    ทำการบ้านแทนเพื่อน เพราะเพื่อน
        ค.    พราหมณ์                                                                                  ทำไม่ได้
        ง.    สิกข์                                                                                    ง.    ตำหนิน้อง เพราะน้องรังแกเพื่อน


ตั้งใจทำนะจ๊ะ

0 comments:

แสดงความคิดเห็น