ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

ข้อสอบประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


               ข้อสอบ ครั้งที่ 1    วิชาประวัติศาสตร์   ชั้น  ป.6  เรื่อง   พัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์

1.   ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยของกษัตริย์
      พระองค์ใด
        ก.  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช            
        ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช             
        ค.  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
        ง.   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
2.   การปกครองแบบจตุสดมภ์ ส่วนใดที่มีหน้าที่ 
      ดูแลเรื่องรายได้ของรัฐ
ก.  กรมเวียง                ข.  กรมวัง
ค.  กรมคลัง                ง.  กรมนา 


3.  ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยา
         ก.  ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่กว้าง
         ข.  กรุงธนบุรีมีความคับแคบ
         ค.  เป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึกได้
         ง.  ฝั่งตะวันออกมีความงดงามมาก
4.  ข้อใด ผิด
         ก.  กรมเวียง - เทศบาล
         ข.  กรมวัง - ธรรมาธิกรณ์
         ค.  กรมคลัง - โกษาธิบดี
         ง.  กรมนา - เกษตราธิการ
5. หัวเมืองประเทศราชต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้พระนครทุกๆ กี่ปี
     ก.  ปี                           ข.  ปี
     ค.  ปี                           ง.  ปี
0 comments:

แสดงความคิดเห็น