ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

หลักธรรมทางพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552


หลักธรรมทางพุทธศาสนา


หัวใจของพุทธศาสนาคือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
1. ทุกข์ คือ ความไม่สบายใจ
2. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ประกอบด้วยความอยาก
3. นิโรธ คือ การดับทุกข์
4. มรรค คือ การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

หรหมวิหาร 4 คือ บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีจิตใจอันประเสริฐ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุฑิตา
4. อุเบกขา

เบญจธรรม คือ ข้อปฎิบัติให้บุคคลทำความดี 5 ประการ ได้แก่
1. มีความเมตตา กรุณา ไม่ฆ่าหรือรังแกสัตว์
2. มีสัมมาอาชีวะ ไม่ลักขโมย
3. มีความสำรวมในกาม ไม่ล่วงละเมิดในบุตร ภรรยา หรือสามีผู้อื่น
4. มีความซื่อสัตย์ ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด
5. มีสติสัมปชัญญะ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา

ทิศ6 คือ บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น 6 ทิศ ดังนี้
1. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา
2. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์
3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา
4. ทิศเบื้องซ้ายได้แก่ มิตรสหาย
5. ทิศเบื้องบนได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์
6. ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง

0 comments:

แสดงความคิดเห็น