ค้นหา

ติดตามทางอีเมล์

 

แนวข้อสอบ ศาสนา

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ถูกที่สุด

1. เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งไม่ใช่ศาสนาของตนเองควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ลุกออกจากสถานที่นั้นทันที
ข. แสดงออกถึงศาสนาของตน
ค. ไม่เข้าไปในสถานที่เช่นนั้นอีก
ง. แสดงความสำรวมกิริยาท่าทาง

2. ข้อใดไม่ใช่ศาสนพิธี

ก. การประชุมทางศาสนา
ข. การแสดงธรรมเทศนา
ค. การฝึกนั่งสมาธิ
ง. การปลุกเสกของขลัง

3. ข้อใดคือความมุ่งหมายของศาสนพิธี

ก. โฆษณาชวนเชื่อ
ข. ชักชวนกันสร้างวัตถุ
ค. เป็นการเผยแพร่ศาสนา
ง. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. ข้อใดคือมารยาทที่ไม่ควรปฏิบัติต่อศาสนาอื่น

ก. ไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น
ข. ไม่ควรเรียนรู้ศาสนาอื่น
ค. ไม่ควรลบหลู่สถานที่สำคัญทางศาสนา
ง. ล้อเลียนเหยียดหยามผู้นับถือศาสนาอื่น

5. การทำบุญของชาวพุทธเน้นในเรื่องใด

ก. พิธีกรรม
ข. ความสามัคคี
ค. ความศักดิ์สิทธิ์
ง. การทำความดี

6. ศาสนพิธีใดที่นักเรียนควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

ก. การอาราธนาศีล
ข. การอาราธนาธรรม
ค. การทำบุญตักบาตร
ง. การสวดมนต์ไหว้พระ

7. ข้อใดไม่ใช่หลักในพุทธโอวาท

ก. การทำแต่ความดี
ข. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
ค. การประกอบศาสนพิธีสม่ำเสมอ
ง. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด

8.การประกอบพิธีฮัจญ์ของศาสนาอิสลามจะกระทำที่ใด

ก. มัสยิด
ข. นครเมกกะ
ค. ที่ใดก็ได้
ง. ภายในบ้าน

9.ศาสนาใดที่มุ่งสอนให้มนุษย์มีความรักเมตตากรุณาต่อกันเป็นสำคัญ

ก. คริสต์
ข. อิสลาม
ค. พุทธ
ง. พราหมณ์ – ฮินดู

10.ข้อใดไม่จัดอยู่ในองค์ประกอบของศาสนา

ก. ศาสดา
ข. ศาสนสถาน
ค. คัมภีร์
ง. ประเพณี

0 comments:

แสดงความคิดเห็น